Algemene Voorwaarden

RowStudio

Algemene voorwaarden

(versie april 2020, herzien 15 maart 2022)

 

In dit document vind je de algemene voorwaarden van RowStudio. Doe je mee aan onze workouts? Dan raden we je aan deze voorwaarden goed te lezen.

RowStudio

Je leest op dit moment de algemene voorwaarden van RowStudio. RowStudio is een boutiqye gym waar (offline en online) groepstrainingen worden gegeven rondom de roeimachine. De onderneming wordt gedreven door BT Sports Concepts B.V. Gemakshalve zal in het navolgende worden gesproken over RowStudio.

RowStudio
Stadhouderskade 155
1074 BC Amsterdam
info@rowstudio.nl
www.rowstudio.nl
020 845 69 94

BT Sports Concepts B.V.
KvK: 73092894
Prinsengracht 204-3
1016 HD Amsterdam
info@rowstudio.nl
06 525 99 842

Inleiding

We raden je aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Samen omschrijven ze de rechten en verplichtingen van RowStudio en van jou als deelnemer aan onze trainingen. We kunnen deze voorwaarden aanpassen. De meest recente versie staat altijd op onze website: www.rowstudio.nl/nl/algemene-voorwaarden. We raden aan om af en toe terug te komen en te kijken of er een nieuwe versie is.

1. Definities

RowStudio
Zie hierboven onder het kopje RowStudio.
Deelnemer
Eenieder die een Deelnemersovereenkomst heeft gesloten met RowStudio.
Deelnemersovereenkomst
De overeenkomst tussen RowStudio en een Deelnemer. Deze overeenkomst is een raamovereenkomst. Onder de voorwaarden van deze raamovereenkomst kunnen Pakketten en Lidmaatschappen worden gekocht. Als zo’n Pakket of Lidmaatschap eindigt, duurt de Deelnemersovereenkomst voort, tenzij (ook) deze wordt beëindigd.
Pakket
Een pakket geeft de Deelnemer recht op het deelnemen aan een bepaald aantal Trainingen binnen de overeengekomen geldigheidsduur. Het kan (onder meer) gaan om een Drop-in class, een Intro Deal, een 10-Pack, een 20-Pack, een Online Intro Deal of een Online Single.
Lidmaatschap
Een lidmaatschap geeft de Deelnemer recht op het deelnemen aan een (bepaald dan wel onbeperkt) aantal Trainingen per maand.
Training
Elke (individuele of groeps-) les gegeven door of namens RowStudio, waaraan zowel in de studio als online (live streaming en/of on demand) kan worden deelgenomen.

2. Toepassing

2.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen RowStudio en iedere Deelnemer.
2.2 – Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van RowStudio en alle personen die voor RowStudio werkzaam zijn en/of door RowStudio zijn ingeschakeld.
2.3 – Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 – RowStudio kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de RowStudio-website. Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

3. Deelnemersovereenkomst

3.1 – De overeenkomst tussen de Deelnemer en RowStudio (de Deelnemersovereenkomst) komt tot stand op het moment dat de Deelnemer zich middels het online formulier heeft aangemeld (1) en/of gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van RowStudio (2).
3.2 – Indien een Deelnemer een Pakket of Lidmaatschap aanschaft, geschiedt dat onder de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst.
3.3 – Een Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds overeenkomstig artikel 3.6 en 3.7 van deze Algemene voorwaarden opzegbaar.
3.4 – Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met RowStudio heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (veertien) dagen na het ondertekenen van de met RowStudio gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.
3.5 – Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.4 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan RowStudio gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds een Training heeft gevolgd of anderszins gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van RowStudio.
3.6 – Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst te allen tijde opzeggen door een e-mail te sturen aan info@rowstudio.nl. Daarmee komt ook een eventueel Lidmaatschap ten einde, met ingang van de datum waarop dat volgens artikel 5 van deze Algemene voorwaarden mogelijk is.
3.7 – RowStudio kan een Deelnemersovereenkomst te allen tijde per direct opzeggen, waarmee ook een eventueel Lidmaatschap tot een einde komt. Binnen 14 dagen na de opzegging vindt restitutie van gedane betalingen plaats naar rato van de nog niet gevolgde Trainingen. Van restitutie is geen sprake als de Deelnemersovereenkomst wordt beëindigd vanwege ontoelaatbaar gedrag van de Deelnemer of als de geldigheidsduur van een Pakket was verstreken.
3.8 – Nadat de Deelnemersovereenkomst tot een einde is gekomen, kan de Deelnemer geen Trainingen meer volgen en ook anderszins kan Deelnemer geen gebruik meer maken van de faciliteiten van RowStudio.

4. Pakketten

4.1 – De pakketten die door RowStudio worden aangeboden, staan vermeld op de RowStudio-website.
4.2 – Ieder pakket geeft recht op het deelnemen door Deelnemer aan het daarmee corresponderende aantal en type Trainingen (met uitsluiting van Personal Trainingen), met inachtneming van het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde.
4.3 – De Trainingen moeten zijn geboekt en gevolgd binnen de hierna genoemde geldigheidsduur:

  • Intro Deal: 2 weken
  • Drop-in workout: 2 weken
  • 6-Pack: 6 maanden
  • 10-Pack: 6 maanden
  • 20-Pack: 6 maanden

4.4 – De geldigheidsduur begint te lopen op de dag van de aankoop van het Pakket. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van een Pakket komen eventuele resterende aanspraken van de Deelnemer op een of meerdere Trainingen te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats.
4.5 – Voor eventuele (tijdelijke) actiepakketten, geldt een afwijkende geldigheidsduur. Hiervoor wordt verwezen naar de dan toepasselijke actievoorwaarden.
4.6 – Met uitzondering van de Intro Deal en de 6-Pack is het niet mogelijk om Pakketten te delen. Deze zijn persoonsgebonden.
4.7 – In overleg met RowStudio kan een Deelnemer zijn/haar pakket overdragen aan een derde, mits tussen deze derde en RowStudio een Deelnemersovereenkomst bestaat. Bij overdracht dienen de Trainingen waarop nog recht bestaat, binnen de resterende geldigheidsduur te worden geboekt en gevolgd.
4.8 – RowStudio geeft geen garantie op de beschikbaarheid van de Trainingen. Deelname vindt altijd plaats op basis van beschikbaarheid.

5. Lidmaatschappen

5.1 – De Lidmaatschappen die door RowStudio worden aangeboden, staan vermeld op de RowStudio-website. De lidmaatschappen geven recht op het deelnemen aan het desbetreffende aantal en type Trainingen in de desbetreffende maand gedurende de termijn dat het Lidmaatschap voortduurt, met inachtneming van het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde.
5.2 – De minimale termijn voor alle lidmaatschappen is drie (3) kalendermaanden. Als ingangsdatum van het Lidmaatschap geldt de datum van de aankoop. Zodra de termijn van het lidmaatschap is verstreken, wordt het automatisch verlengd, steeds  met een termijn van een (1) kalendermaand, tenzij de Deelnemer het Lidmaatschap schriftelijk opzegt door een e-mail te sturen aan info@rowstudio.nl. Deze e-mail dient uiterlijk te zijn ontvangen, twee (2) weken voor het moment dat de volgende verlenging plaatsvindt.
5.3 – Elk Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.4 – Elk Lidmaatschap kan door het lid één keer per 6 maanden worden gepauzeerd met een minimum van 1 week en een maximum van 1 maand.

6. Prijzen & betalingen

6.1 – De actuele prijzen van Pakketten en Lidmaatschappen staan vermeld op de RowStudio-website.
6.2 – RowStudio behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging heeft geen effect op gekochte Pakketten. Deelnemers met een lopend Lidmaatschap zullen per e-mail over de prijswijziging worden geïnformeerd. De prijswijziging wordt geëffectueerd bij de eerstvolgende verlenging van het Lidmaatschap na het verstrijken van een periode van veertien (14) dagen.
6.3 – Betaling voor de lidmaatschappen dient in alle gevallen plaats te vinden door middel van een creditcard of een SEPA-machtiging. Overige betalingen kunnen tevens worden gedaan via IDEAL (online) of met PIN (in de studio).
6.4 – Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Deze hebben geen effect op lopende Lidmaatschappen en Pakketten.
6.5 – Indien de faciliteiten van RowStudio niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van RowStudio, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van RowStudio niet worden gerestitueerd.

7. Boeken & annuleren

7.1 – Een Deelnemer dient voorafgaand aan een Training een plek te boeken via het daarvoor bestemde online boekingssysteem, via de telefoon of in de studio. Zonder boeking bestaat geen recht op deelname aan een Training.
7.2 – Een Deelnemer kan een boeking voor een Training tot uiterlijk twaalf (12) uur voor aanvang van de Training kosteloos annuleren. Indien een Deelnemer zijn/haar boeking niet tijdig annuleert, komt zijn/haar aanspraak op een Training te vervallen.
7.3 – Indien een Deelnemer een Row Lite of een Unlimited Lidmaatschap heeft en na een geplaatste boeking niet tijdig annuleert en ook niet (of niet tijdig) verschijnt, kan RowStudio deze Deelnemer een boete opleggen van €10 per keer.
7.4 – RowStudio is gerechtigd het rooster van geplande Trainingen tussentijds zonder opgaaf van reden(en) aan te passen. Het actuele rooster is te vinden op de RowStudio-website.
7.5 – RowStudio behoudt zich het recht voor om geplande Trainingen te annuleren. Eventueel reeds gemaakte boekingen komen dan te vervallen en aanspraken van de Deelnemer op grond van een Pakket of Lidmaatschap blijven behouden.
7.5 – RowStudio behoudt zich het recht voor om een andere instructeur dan een eerder aangekondigde instructeur in te zetten. In dit geval zal geen restitutie van (aanspraken op) Trainingen plaatsvinden.
7.6 – Buitengewone omstandigheden leveren voor RowStudio altijd overmacht op en ontheffen RowStudio van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is RowStudio ontslagen van haar verplichting de Deelnemersovereenkomst (ook gekochte Pakketten en/of Lidmaatschappen) na te komen.
7.7 – Indien een Deelnemer hinder of last oplevert voor de instructeur of andere deelnemers, kan deze door RowStudio van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8. Aansprakelijkheid

8.1 – Het deelnemen aan de Trainingen en het gebruik van de faciliteiten van RowStudio is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.
8.2 – Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van een Training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen relevant is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
8.3 – RowStudio is niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.
8.4 – RowStudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan en verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.
8.5 – Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van RowStudio, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. Deelnemer vrijwaart RowStudio voor schade die hij/zij heeft toegebracht aan derden en waarvoor RowStudio aansprakelijk wordt gehouden.
8.6 – De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de directie en ondergeschikten van RowStudio en ieder ander van wiens hulp RowStudio gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

9. Privacy

9.1 – Iedere Deelnemer is zich bewust van de Privacy verklaring zoals gepubliceerd op https://rowstudio.nl/nl/privacy-verklaring. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden gaat de Deelnemer ook akkoord met de bovengenoemde Privacy verklaring.

10. Website

10.1 – De verstrekte informatie op de RowStudio-website (met uitzondering van deze Algemene voorwaarden) is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
10.2 – Hoewel RowStudio de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan RowStudio niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door informatie op de website, tenzij er aan de zijde van RowStudio sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
10.3 – De websites van derde partijen waarnaar op de Website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door RowStudio gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. RowStudio aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
10.4 – De RowStudio-website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van RowStudio.

11. Klachten

11.1 – Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van RowStudio zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij RowStudio te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt of schriftelijk ingediend bij RowStudio (adres hierboven) of per e-mail: info@rowstudio.nl.
11.2 – De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te zijn en voorzien van eventuele bewijsmiddelen.
11.3 – RowStudio beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien RowStudio verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

12. Slotbepalingen

12.1 – Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2020.
12.2 – Van deze Algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door RowStudio is bevestigd.
12.3 – In het geval dat enige bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. RowStudio en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
12.4 – Iedere rechtsverhouding met RowStudio wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en RowStudio die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

×

Hi!

Klik hieronder om te chatten of stuur een e-mail naar info@rowstudio.nl

× Heb je vragen?